YICCA - МЕЖДУНАРОДНА НАГРАДА ЗА ХУДОЖНИЦИ

Член 1

MИСИЯ

Целта на конкурса е да популяризира артистите, които са се записали, давайки им шанс да се присъединят към световния пазар на съвременно изкуство.

Тази цел ще бъде постигната чрез възползването от възможностите, които конкурсът предлага:

 • парична награда в размер на 3000,00 (три хиляди/00) евро за първия класирал се артист
 • парична награда в размер на 1000,00 (хиляда/00) евро за втория класирал се артист
 • изложение на избрани творби на изкуството в частни изложбени пространства, определени от конкурс в галерия на съвременното изкуство в европейски град.
 • обогатяване взаимоотношенията между финалистите и критиците, управителите на галериите, собствениците на галериите, обществени и частни художествени институции, които ще имат достъп до тази важна изложба.
 • достъп до максимална видимост чрез рекламната кампания, която ще последва конкурса и всичките му етапи.
 • творбите на избрани артисти ще бъдат публикувани в каталога "YICCA", който ще бъде предоставен безплатно на финалистите и ще бъде на разположение на професионалисти и институции, които са били поканени по време на откриването на събитието.
 • финалистите в конкурсът също така, ще имат възможността да останат в града, в който ще се проведе изложбата, безплатно, докато трае откриването.

Член 2

КАНДИДАТИТЕ

Няма изискване за специални квалификации за участие.
Конкурсът е отворено за всички артисти или групи от артисти и професионалисти от всички държави.


Член 3

ТИПОЛОГИЯ НА ТВОРБИТЕ

Всички видове художествени творби са приети, включително видео, инсталации и перформанс.
Всички творби ще бъдат представени чрез картина или видео, които трябва да бъдат последвани от описание на творбата. Максималният размер на регистрираните творби трябва да бъде 3 x 3 метра.
Всички творби трябва да бъдат на разположение за крайната изложба и също така трябва да са собственост на художника.


Член 4

ДАТИ И КРАЙНИ СРОКОВЕ

 • 30 април 2024: Краен срок за кандидатстване
 • 7 май 2024: известие за спечелилите творби

Член 5

ЖУРИ

Журито ще избере 18 артиста за крайната изложба.

Съставът на журито ще бъде публикуван на официалната интернет страница www.yicca.org преди крайния срок за записвания.


Член 6

ИЗБИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Журито също така трябва да избере резервни артиста, в случай че има артисти, избрани от повече от един член на журито. Решението на журито за победителите е неотменимо.

От финалните 18 артиста, участвали в изложбата, ще бъдат обявени първия и втория класирали се, които ще спечелят парична награда в размер на 3000,00 (три хиляди/00) и 1000,00 (хиляда/00) евро.

Имената на тези двама артиста ще бъдат публикувани на официалния сайт www.yicca.org в последния ден от изложбата.

Датата на откриването на изложбата ще бъде публикувана на официалния сайт www.yicca.org преди края на регистрационния период.

Датата на последния ден на изложбата ще бъде публикувана на официалния уебсайт www.yicca.org преди крайния срок за регистрация.

Ще бъде осъществен контакт с избраните артисти веднага щом е възможно, за подготовката и предаването на материалите за крайния каталог, както и за подготовката и предаването на творбите.


Член 6.1

МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗБИРАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПАРИЧНА НАГРАДА

Избирането на спечелилите парична награда ще бъде в зависимост от цялостното оценяване на творбите им от журито, асоциацията и галерията, която ще бъде домакин на изложбата.

Оценъчната скала е от 1 до 10 точки.

Получаването на крайна оценка се формира, следвайки следните пропорции: 1/3 от резултата ще бъде даден от журито, 1/3- от асоциацията и 1/3 – от галерията.

Всеки член на журито ще даде индивидуално оценка от 1 до 10 за всяка творба. След това ще вземем средната оценка, получена от оценките на всички членове на журито, която ще представлява 1/3 от крайната оценка.

Асоцияцията също ще даде оценка от 1 до 10, която ще бъде 1/3 от крайната.

Същото важи и за галерията.


Член 6.2

ПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНАТА НАГРАДА

В последния ден на изложбата, който ще е и денят, в който ще обявим първия и втория класирали се артисти, ще изпратим сертификат на паричните победители, който ще съдържа стойността на наградата, личните данни на победителите и сроковете за плащане.

Този сертификат ще бъде изпратен по факс/и-мейл и трябва да бъде подписан от победителите, които ще върнат вече подписания сертификат по същия начин- факс/ мейл.

Плащането ще бъде извършено в рамките на 30 дни от дата на получаване на подписания сертификат от Aps Moho и ще бъде извършено само по банков път до банковата сметка на победителите.

Парични награди за творци, съгласно Указ на президента n. 430/2001 (чл. 6, параграф 1, буква а), трябва да се считат за признание за лични и художествени заслуги или конкурси, проведени за създаване на художествени произведения, изключени от прилагането на разпоредбите относно конкурсите за награди.


Член 7

ИЗЛОЖБАТА

Крайната изложба ще се проведе в град от ЕС.

Мястото на изложбата ще бъде публикувано на официалния сайт www.yicca.org преди крайния срок за регистрации.

Изложбата ще бъде организирана от персонала на Moho Association, в сътрудничество с компетентно жури.

Организирането и аранжирането на творбите ще бъде извършено от персонала на Moho, при пълна независимост при определянето на пространствата и типовете творби.

Всякаква евентуална застраховка на творбите по време на изложбата се плаща от артистите.

С регистрацията си артистът поема всяка отговорност за кражба или повреда на творбата, поверена на Moho Association, докато трае цялото изпълнение на конкурса, включително и доставката. Aps Moho няма да носи отговорност за щети, кражба или загуба на произведенията.

Moho Association поема отговорността да ръководи по най-добрия възможен начин, както и да се грижи за всички спечелили творби.

Изложбата ще бъде отворена за посетителите още от деня на стартирането й и ще остане достъпна по време на целия период на съществуването й, съобразявайки се с работния график, определен от галерията домакин на събитието.

На откриването ще бъдат поканени колекционери, медии, художествени специалисти, почитатели на изкуството и разбира се- победителите и членовете на журито. Откриването ще бъде придружено от бюфет.


Член 8

СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Цялата информация за сроковете и условията за кандидатстване могат да бъдат открити на официалния сайт www.yicca.org.

Моля попълнете регистрационния формуляр, за да се регистрирате на официалния уеб-сайт-www.yicca.org/subscribe

Всякакви молби за записване, получени по пощата и/или чрез и-мейл, няма да бъдат взети под внимание.

Преди изпращането на регистрацията е необходимо да се избере метод за плащането на таксата за участие. Таксите за участие трябва да бъдат платени преди финалните селекции. Таксите за участие не се връщат, дори и в случай на неподбор.

Изпратената регистрация ще бъде задържана в режим готовност от системата, докато не се извърши плащането.

След предаването, регистрационният формуляр не може да бъде променян.

Абонаментните такси зависят от броя на изпратените творби:

1 Произведения на изкуството: 50,00€ - 2 Произведения на изкуството: 80,00€ - 3 Произведения на изкуството: 110,00€ - 4 Произведения на изкуството: 130,00€ - 5 Произведения на изкуството: 145,00€ - 6 Произведения на изкуството: 160,00€


Възможните методи на плащане са:

 • кредитна карта, предплатена кредитна карта или PayPal серийна карта

 • Банков трансфер
  на IBAN: IT95M0760112300001002028213
  SWIFT-BIC: BPPIITRRXXX
  BANK: Poste Italiane
  дължима на: Massimo Toffolo - Aps MOHO

  Не забравяйте да посочите в секцията "причина за плащане" същото име и презиме на артиста или същото име на групата артисти, които са били използвани за регистрация, както и референтния номер, даден от системата.

  Регистрацията на официалния уеб-сайт www.yicca.org се появява само след получаването на копие на платежна квитанция по факса или по и-мейла за извършения трансфер по плащането.

  Копие на трансферното плащане може да бъде изпратено на:

Регистрацията ще бъде публикувана на официалния уеб-сайт в края на периода за проверка на документите.

За закъснения (повече от 7 работни дни) в публикуването на регистрираните творби, артистите могат да се свържат с административния офис на check@yicca.org за разрешаването на всеки проблем и загуба на данни.


Член 9

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКИ

Снимки:

Снимките се зареждат автоматично чрез регистрационния формуляр на официалния уеб-сайт.

Картините могат да бъдат качени във формат jpeg или gif.

Видео:

Необходимо е да се изпрати видео фрейм за преглед във форматите: jpg или gif.

Видеото трябва да е качено във vimeo.com

Системата предлага автоматична промяна на размера на рамката в подходящ за презентация формат в предварителния преглед на страниците.


Член 10

КАТАЛОГ

Спечелилите конкурса артисти трябва да предоставят следните документи за да се отпечата каталога в рамките на откриването:

 • две изображения на спечелилата творба (цяла и детайл) във формат jpg или gif.
 • снимка на художника във формат jpg или gif.
 • описание на творбата (1500 знака максимум) заглавие, техника, година и т.н.
 • автобиография на художника (2500 знака максимум)

Всички материали трябва да бъдат изпратени на: catalogue@yicca.org


Член 11

ТРАНСПОРТ И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА

Доставката на избраните творби за изложбата от мястото на създаването им до централния склад на Aps Moho association трябва да бъде заплатена от артиста.

Aps Moho Association ще организира транспорта до мястото на изложбата, ще ръководи монтирането и инсталацията на творбите и ще върне доставката в централния склад в края на изложбата.

Посочването на адреса на централния склад и споразумението за изпращането и изтеглянето на творбите, ще бъдат направени индивидуално между избраните артисти и служителите след резултата от гласовете.

Транспортирането и изтеглянето на творбите на артистите ще бъдат, както следва:

 • Творбите могат да бъдат събрани от куриер или експресна поща от мястото на изложбата след нейния край.

Творбите трябва да пристигнат правилно пакетирани.

Изникнали питания и специални разпореждания от страна на артистите, отнасящи се до инсталацията на творбите по време на изложбата, трябва да се отнесат индивидуално към персонала на Aps Moho association.

Всички произведения на изкуството, които не са изтеглени от художниците в рамките на 6 месеца след края на финалната изложба, вече не могат да бъдат изтеглени или заявени.


Член 12

МЕДИИ И ПРЕСА

Прес-папката за конкурсът Yicca, с пълната информация за контактите, презентацията и логото във формат jpg, е достъпна на нашия официален уеб-сайт: www.contest.yicca.org

Moho Aps Association дава разрешение на всички да свалят тази прес-папка и да публикуват съдаржанието й, заедно с логото на конкурсът, във всички медиини канали, вкючително пресата и Интернет.

За повече подробноси и допълнителна информация, може да изпратите запитване по и-мейл на: press@yicca.org


Член 13

AВТОРСКО ПРАВО И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Попълвайки регистрационния формуляр на официалния уеб-сайт www.yicca.org артистът приема вътрешната политика, включваща всички членове.

Артистът дава правото на Moho Aps Association да обработва личните му данни, според италианския закон 675/96 и по-сетнешни негови поправки.

Изпратените лични данни и снимки трябва да бъдат използвани само за цели, свързани с конкурсът YICCA.
Данните на участниците, както и снимки на техните творби, не могат да бъдат продавани на трети лица или публикувани с търговска цел.

Артистите са изцяло отговорни за съдържанието на снимките или на текста, които са предоставени за публикуване в уеб-сайта на конкурсът и следователно- за публикуването им в каталога.

Moho Aps Association си запазва правото да премахне всякакво съдържание, което е неподходящо за конкурсът, освен ако не е предоставена писмена молба от артиста.


Член 14

OГРАНИЧЕНИЯ

Moho Aps association си запазва правото да добавя корекции в това известие, които биха били полезни за по-доброто развитие на конкурсът.

Останете информирани за възможностите на YICCA